מאת עו"ד אורי לונטר
 
הרפורמה אותה הנהיג כונס הנכסים הרשמי של מדינת ישראל (הכנ"ר), מאפשרת לכל חייב בתנאים המפורטים בפקודת פשיטת הרגל, לבקש צו כינוס על נכסיו (הקיימים או שאינם קיימים) ולהכריזו כפושט רגל ולקבל הפטר על חובותיו או הפטר מותנה בתוכנית פירעון.
 
החידוש ברפורמה הינו פרק הזמן של כ- 18 חודשים ותוכנית פירעון בהתאם ליכולת החייב וזאת מבלי לחכות שנים רבות להפטר המיוחל מהחובות.

ההליך מתחיל בהגשת בקשה למתן צו כינוס (פתיחת תיק בכנ"ר ובביהמ"ש המחוזי המתאים) ומסתיים במתן הפטר או הפטר מותנה עם תוכנית פירעון.

הנחיות הכנ"ר לחייב עם מתן צו כינוס:
עם מתן צו כינוס נדרש החייב לפעול בהתאם להוראות המפורטות בצו ובפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), תש"ם-1980.
 
במסגרת צו הכינוס מתמנה על ידי בית המשפט מנהל מיוחד בתיק פשיטת הרגל. החייב נדרש לפנות למנהל המיוחד מיד עם קבלת צו הכינוס לשם תיאום מועד לבדיקה כלכלית במשרדו. בהתאם לדין מחויב החייב לשיתוף פעולה מלא עם המנהל המיוחד.
 
על החייב לשלוח בדואר רשום את צו הכינוס וה"הודעה לנושה עם מתן צו כינוס" לכל הנושים, בהתאם לנוסח שיומצא לו בדואר כ- 30 יום לאחר מועד צו הכינוס. נוסח ההודעה מופיע גם באתר האינטרנט של הכנ"ר בסרגל "טפסים>הכונס הרשמי>טפסים נוספים בהליך פשיטת רגל".

את האישורים על  מסירת ההודעות לנושים יש להעביר לידי המנהל המיוחד בתוך 60 ימים.
בנוסף, על החייב למסור עותק מצו הכינוס ללשכת ההוצאה לפועל בכל תיקי ההוצאה לפועל המתנהלים כנגדו.
 
עם מתן צו הכינוס מעוכבים הליכי ההוצאה לפועל המתנהלים כנגד החייב. החייב נדרש לשלם מדי חודש לכונס הרשמי את התשלום החודשי שהושת עליו במסגרת צו הכינוס  ולחדול מתשלום ישיר לנושים ולתיקי ההוצאה לפועל.
 
לצורך ביצוע התשלום החודשי ישלחו לחייב בדואר שוברים לתשלום, אותם ניתן לשלם בכל סניפי בנק המזרחי. כמו כן, ניתן לשלם את התשלום החודשי באופן מקוון, באמצעות שרת התשלומים הממשלתי ברשת האינטרנט באמצעות שימוש בכרטיס חיוב בנקאי.
קישור לשירות החדש: https://ecom.gov.il/Voucher/InputPage.aspx?vid=383
 
החייב נדרש להגיש דו"ח על הכנסות והוצאות, אחת לחודשיים, למנהל המיוחד. הדו"ח יוגש בהתאם לנוסח אחיד ולהנחיות המפורסמים באתר האינטרנט של הכנ"ר בסרגל "טפסים>הכונס הרשמי>טפסים נוספים בהליך פשיטת רגל".
 
במידה והחייב מחויב בתשלום על פי פסק דין למזונות, עליו להודיע לזכאי למזונות על מתן צו הכינוס ועל זכותו לפנות בבקשה לבית המשפט להקציב לו סכומי כסף, בהתאם להוראות סעיף 128 לפקודה. יש להמציא למנהל המיוחד את אישור המסירה לזכאי למזונות.
 
תביעות החוב שיוגשו על ידי הנושים לתיק פשיטת הרגל יועברו לעיונו של החייב. החייב נדרש להגיש למנהל המיוחד את הסתייגויותיו, במידה וישנן כאלה, בנוגע לחובות הנתבעים בתביעות החוב בתוך 14 יום ממועד קבלתן.
 
60 יום לפני מועד הדיון יגיש המנהל המיוחד דו"ח כולל בעניינו של החייב. בהתאם לנסיבות תצורף לדו"ח תכנית מוצעת לפירעון החובות, המלצה על הפטר לאלתר, או המלצה על ביטול צו הכינוס. הדו"ח ישלח לחייב וכן יפורסם באתר הכנ"ר שכתובתו apac.justice.gov.il באופן שניתן יהיה לעיין בו באמצעות שם משתמש וסיסמא.
 
החייב זכאי להגיש השגה מנומקת בכתב למפורט בדו"ח המנהל המיוחד ולהמלצותיו, וזאת, עד 30 ימים לפחות בטרם המועד הקבוע לדיון.
 
בדיון שיתקיים בפני בית המשפט, שמועדו נקבע במסגרת צו הכינוס, תתברר הבקשה לפשיטת רגל ובהתאם לנסיבות יכריע ביהמ"ש אם להכריז על החייב פושט רגל, ליתן צו הפטר לאלתר, לאשר את תכנית הפירעון וליתן צו הפטר מותנה,  או לבטל את צו הכינוס.
 
*** אין בכל האמור לעיל משום ייעוץ משפטי ובכל עניין יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך מהתחום.